Müzik Bölümü

2002-2003 eğitim öğretim yılında ilk öğrencileri ile buluşan Müzik Bölümü, Eylül 2017 yılında, Lisans ve Lisansüstü programlarında ulusal ve uluslararası gereklilikleri dikkate alarak gerçekleştirdiği program değişikliği ile güncellenmiş, müziğe yüklenen sanatsal nosyonun ötesinde, müzik-bilimsel yaklaşımı esas almış, farklı disiplinlerle etkileşime açık bir anlayışı benimsemiştir. Müziğin kuramsal, kültürel ve tarihsel boyutlarına odaklanan dersler ile öğrencilerin müziği salt çalgısal repertuvar ve icra dışında, geniş bir bilimsel perspektifte algılaması hedeflenmiştir. Türk ve Dünya çalgılarını, müziklerini uygulamalı ve kuramsal olarak dengeli bir anlayışla ele alan program, öğrencilerin müzik olgusunu bütüncül bir sanatsal-bilimsel perspektifte değerlendirebilmesini hedeflemektedir. Bölüm mezunları aktif haldeki yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü programlar ile akademik yaşama atılabilecekleri gibi, eğitim, müzikal üretim, müzik-medya sektörü vb. alanlarda görev alabilirler.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı, güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan, yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak; bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek; toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak; toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak; evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren bir kurum; gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip bir Fakülte olmayı hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0 242 310 62 11/62 97 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 310 62 00 - Özel Kalem